Eibar aldeko hiztegia
Bilaketa aurreratua
- a b d e f g h i j k l m n o p r s t u x z
4 . arte. Entre.  Postposiziñuak berak sarrittan kasu markak hartzen dittu: artian, arteko, artetik, artera gehixenbat. / Leku esanguriakin: jarri gure artian; etxe artian ibili da. / Taldeko parte esanguriakin: euren artekua. / Baiña mugagabian be bai: bixon arte. Zeozer batera egitteko esanguriakin: gure artian ein dogu, ez desku iñok lagundu. / Jende artian ibili, lagun artera, gauzen artian...
1 . arte (tarte). postp. (TE). Entre (lugar). Gure etxian eta zuenan artian dago kalia. Ik. bittarte.
2 . arte (tarte). postp. (TE). De entre (grupo). -Eta zu be euren artekua zaraz. / Zaldun jator jaso bat, italiarra bera, erregian ondorenguen artekua. (Ibilt 473).
3 . arte (arte). postp. (TE). Entre (personas, cosas). Jausi zan tranpa-zulotik kortako zimaur artera. (Zirik 121).
artetik. adlag. (OEH). Por entre; por enmedio (de). Ez zan ausartu ikararik eittera izara artetik. (Ibilt 467).
artian [artean].
1 . artian [artean]. adlag. (TE). Entre tanto; todavía; mientras tanto; hasta entonces. Denborazkua; sasoi haretan. Hirurogeta hamar urteko aldendu biharra izan eben; artian, erbesteko ogi garratza, negarrekin beratutakua eruaten eben agora. / Ta hori gertatzen zan artian, bestia han egoten ei zan, olen bestaldian. (Zirik 106). / Eta hala iraun eben, bai batak eta bai bestiak, gutxienez ordulaun baten; arte(an)  fraillia, konturaturik ez ebena ostalarixak intenziño txarrik bere aurka, konfesau zetsen zer kaskilkerixak sortu eban danen atsekabe hura. (Ibilt 462). / Eta hau esanaz, bata jarraixan eta bestia igesik ebizen bixak gelan jiran, arte(an) ixa harrapauan, atara eban ordiazko frailliorrek ezkutuan zeroian makilla sendua, eta neurtu zetsan bizkarra tentatzailliari. (Ibilt. 464). / Neskamia, artian, heldu zan antxintxinketa baten etxeko-andriagana. (Ibilt 474).
2 . artian [artean]. adlag. (TE). Entre, en medio (de); incluido,-a, implicado,-a. Lekuzkua; moltso baten barruan. Badira judixuen artian buruz ikasten dabenak Eskritura guztia. / Hainbeste andrakume eder artian iñor ez dozula ospatzen. (Ibilt 475). Ik. tarteko, tartian.
artietan. adlag. (VO). Mientras, mientras tanto; entre tanto. Liburua eruan zeinke eta gero, usau eta gero bialdu neri. Galtzerik ez neuke gura; galtzekuan, zeuendako, zeaittik honek ez dakixe ezebe. Baiña esan gura dorana, artietan hiltzen banaiz, geratu zeuek honekin.