Landara izenak


arabota. iz. (ETNO). Enebro (Juniperus communis). Ik. ipuru.  Gehixago erabiltzen da Eibarren ipuru.


azalga (azelga). iz. (ETNO). Acelga (Beta vulgaris). Ik. zarba.


A. Sarasua. (CC-By-SA)
eguzki-bedar. iz. (ETNO). Girasol (Helianthus annuus). Ik. eguzki-lora.


flot-arbola. iz. (ETNO). Saúco (Sambucus nigra). Ik. flota, intsusa, mausa, sakuta.


hormako ira (hormako ida). iz. (ETNO). Helecho (Polypodium interjectum). Ik. garo txiki, ira txiki.


© Jaione Isazelaia
irasagar. iz. (ETNO). Membrillero (Cydonia oblonga).  Eibarren bertan ez dogu jaso, baiña inguruko herrixetan ezaguna da.


aza. iz. (TE). Berza, col, repollo (Brassica oleracea). Azia odolostiagaz jaten genduan eguardi askotan.  Mugagabian ez baiña singularrian homofonuak dira azia eta Asia Eibarren, [z] eta [s] soiñu bakarrakin esaten diralako, [asia]. Ezek apartatzekotan, azentuak: bata [ásia] eta bestia [asía].
aza berde. iz. (TE). Berza, col, repollo (Brassica oleracea). Aza-berdiak txarrixendako, eta txarrixak guretako. / Aza-berdia eta kafia gaiñian, Elgetako kalian, San Roke gabian (ETNO. Ik. aza.
aza-hazi. iz. (TE). Semilla de berza, de col, de repollo. Aza-hazixakin landaria hartu bihar izaten da, gero hau biraldatzeko.
aza-kerten.
1 . aza-kerten (aza-kirten) [aza-kirten]. iz. (TE). Pie del repollo, tallo de la berza. Gerra denboran, aza-kertenak be jaten ziran. Ik. kerten.
2 . aza-kerten (aza-kirten) [aza-kirten]. izond. (TE). Bruto,-a; inculto,-a; torpe. Kalekua izan arren, aza-kerten galanta urten dau mutill horrek. Ik. kerten.
aza-landara [aza-landare]. iz. (TE). Planta de berza. Aza-landarak biraldatu bihar izaten dira.
aza-lapiko. iz. (TE). Cocido de repollo. Aza-lapikua da, odolostiagaz, saiheskixa, lukainkia eta urdaixagaz, asegarrixa; ez ostian. Ik. baba-lapiko, lapiko, oillo-lapiko.
aza-orri. iz. (TE). Hoja de berza. Borondaterik ez dan etxian, aza-orrixa eskekueri.
aza-salda. iz. (TE). Caldo de berza. Aza-saldia, ez bada lagun on askogaz, ur epelan hurrengua.


latz-bedar. iz. (ETNO). Especie floral.  Izena jaso dogu baiña ezin izan dogu seguru jakin ze bedarri dagokixon. Biharbada berruari.


© Ezezaguna
garagar (garragar). iz. (TE). Cebada (Hordeum vulgare). Gure baserrixetan zaldirik ez danetik gehixenetan, garragarrik ez da eraintzen. / Uruna etaratzeko, ba, artua, edo garixa edo garagarra, edo antzerako zeozer bihar da. / Olua eta garagarra be basarrixan eitten zittuan. Garagarra dagozak hiru klase: garagar normala, goixagoko garagarra eta garagar zurixa. Garagar zurixa zerbezia eitteko, eta pastak... Zehi-zehia eitten dau uruna. Hamen garagar normala bakarrik ikusi juat. Bestiak Bittorixatik honutz ez dittuk eitten.  Bes. garagar zuri, goixagoko garagar.


mugitza (muitza). iz. (ETNO). Tortero (Arrhenaterum elatius). Ik. errosarixo-bedar.